You are here

ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ดีเด่น ประจำปี 2553

นพ.วิวัฒน์  โรจนพิทยากร ra6
นายแพทย์วิวัฒน์  โรจนพิทยากร   ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 6
ตำแหน่งขณะได้รับรางวัล : ผู้แทนองค์การอนามัยโลก ประจำประเทศมองโกเลีย
รางวัล : ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2553