You are here

ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ดีเด่น ประจำปี 2551

ศ.นพ.วิรุฬห์  เหล่าภัทรเกษม  ra5
ศาสตราจารย์นายแพทย์วิรุฬห์ เหล่าภัทรเกษม ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 5
ตำแหน่งขณะได้รับรางวัล : คณบดีคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
รางวัล : ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2551