You are here

ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ดีเด่น ประจำปี 2550

 นพ.สำเริง แหยงกระโทก  ra8
นายแพทย์สำเริง  แหยงกระโทก  ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 8
ตำแหน่งขณะได้รับรางวัล : ผู้อำนวยการสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
รางวัล : ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2550