You are here

งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี 2561
งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ประจำปี2561 คืนสู่เหย้า บ้านของเรา "รามาธิบดี" วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.256...
งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี2561
      สมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีมีความยินดี ขอเรียนเชิญอาจารย์แพทย์รามาธิบดี  และศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบ...
ปาฐกถา รจิต บุรี ครั้งที่ 29  ประจำปี 2561   เรื่อง "อุดมการณ์แห่งระบบสุขภาพไทย จากมหาวิทยาลัยสู่ชนบท...
โครงการทัศนศึกษาอาจารย์อาวุโสและศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ครั้งที่ 13
โครงการทัศนศึกษาอาจารย์อาวุโสและศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ครั้งที่ 13 วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2561 ณ จังหวัดเพชรบุรี 
มุทิตาจิตแด่ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงภัทรพร อิศรางกูร ณ อยุธยา เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัล
มุทิตาจิตแด่ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงภัทรพร อิศรางกูร ณ อยุธยา เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัล  เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มิ...
โครงการทัศนศึกษาอาจารย์อาวุโสและศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ครั้งที่ 13
โครงการทัศนศึกษาอาจารย์อาวุโสและศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ครั้งที่ 13 ในวันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2561 ...
งานปาฐกถา รจิต บุรี ครั้งที่ 28
(งานปาฐกถา รจิต บุรี ครั้งที่ 28 วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561)
ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ดีเด่น ปี2560
ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ดีเด่น ประจำปี 2560
าฐกถา รจิต บุรี ครั้งที่ 28  องค์ปาฐกโดย นายแพทย์สุวิทย์  วิบุลผลประเสริฐ
ปาฐกถา รจิต บุรี ครั้งที่ 28  องค์ปาฐกโดย นายแพทย์สุวิทย์  วิบุลผลประเสริฐ 
โครงการทัศนศึกษาอาจารย์อาวุโสและศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ครั้งที่ 12 และ งานมุทิตาจิตในโอกาสอายุ 60 ปี ของศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 11
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2561 ณ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
ละครเวทีการกุศลเรื่องสี่แผ่นดิน
เมื่อวันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2560  ณ เมืองไทยรัชดาลัยเธียร์เตอร์
คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ประจำปี 2560
วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม910ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิ...

Pages