You are here

โครงการทัศนศึกษาอาจารย์อาวุโสและศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ครั้งที่ 13

โครงการทัศนศึกษาอาจารย์อาวุโสและศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ครั้งที่ 13 
                    สมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ซึ่งได้ก่อตั้งและดำเนินการมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2522 นับเป็นเวลา 39 ปี มีวัตถุประสงค์ในการสร้างความผูกพันระหว่างศิษย์เก่า  อาจารย์แพทย์ และกับศิษย์ปัจจุบัน ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมกิจการที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะและพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน จึงเห็นสมควรจัดโครงการทัศนศึกษาอาจารย์อาวุโสและศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ครั้งที่ 13 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2561 ณ สถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสำคัญและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดเพชรบุรี โดยมีอาจารย์แพทย์รามาธิบดีอาวุโส และศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ทั้งจากภายนอกคณะฯ และภายในคณะฯเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก