You are here

โครงการทัศนศึกษาอาจารย์อาวุโสและศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ครั้งที่ 15

 
 
โครงการทัศนศึกษาอาจารย์อาวุโสและศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ครั้งที่ 15
                  ศ.นพ.อร่าม โรจนสกุล นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี พร้อมด้วยศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี และอาจารย์แพทย์รามาธิบดีอาวุโส ได้ร่วมโครงการทัศนศึกษาอาจารย์อาวุโสและศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ครั้งที่ 15  ให้การต้อนรับโดย นพ.วิวัฒ คำเพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี และบุคลากรทรงคุณวุฒิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความผูกพัน และสานสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า  อาจารย์แพทย์ และกับศิษย์ปัจจุบัน ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมกิจการที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะและพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2562  ณ สถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสำคัญในจังหวัดสิงห์บุรี อาทิเช่น กราบสักการะพระพุทธไสยาสน์ (หลวงพ่อพระนอนจักรสีห์) วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร พร้อมชิม ช็อป ตลาดต้องชม  เข้าร่วมศึกษาประวัติศาสตร์ ณ ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์ และพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์วีรชนค่ายบางระจัน  กราบสักการะขอพร พระพุทธสุวรรณมงคลมหามุนี (หลวงพ่อประธานพร) วัดพิกุลทอง พระอารามหลวง จังหวัดสิงห์บุรี   ซึ่งมีอาจารย์แพทย์รามาธิบดีอาวุโส และศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ทั้งจากภายนอกคณะฯ และภายในคณะฯเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก