You are here

งานสังสันทน์ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 1,2,3

 
งานสังสันทน์ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 1,2,3
                  ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 1,2,3 ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ได้จัดร่วมกันจัดงานสังสันทน์ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 1,2,3 เพื่อร่วมพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทัศนคติพร้อมสังสันทน์สานสัมพันธไมตรีแบบเพื่อน-พี่น้องอย่างเป็นกันเอง และยังเป็นโอกาสสำคัญที่จะได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่ออาจารย์อาวุโสผู้มีพระคุณด้วย  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2562  ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์  เวชชาชีวะ ชั้น 5  ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี.