You are here

งานมุทิตาจิตในโอกาสอายุครบ 60 ปี ของศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีรุ่นที่ 12

งานมุทิตาจิตในโอกาสอายุครบ 60 ปี ของศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีรุ่นที่ 12
วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

 
                    สมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีได้จัด งานมุทิตาจิตในโอกาสอายุครบ 60 ปี ของศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีรุ่นที่ 12  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความยินดี ร่วมฉลองความสำเร็จ และเพื่อเป็นเกียรติแด่ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี และอาจารย์แพทย์รามาธิบดีเกษียณอายุที่ได้ปฏิบัติงานในสายวิชาชีพแพทย์ตั้งแต่จบการศึกษาจนครบอายุ 60 ปี ซึ่งได้เติบโตแยกย้ายกันไปประกอบวิชาชีพเป็นระยะเวลานานกว่า 30 ปี โดยนอกจากจะเป็นการพบปะสังสรรค์แบบเพื่อน-พี่น้อง  แล้วยังเป็นวาระโอกาสสำคัญที่จะได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่ออาจารย์อาวุโสผู้มีพระคุณด้วย  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2562  ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์  เวชชาชีวะ ชั้น 5  ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ซึ่งมีอาจารย์แพทย์รามาธิบดีอาวุโสให้เกียรติเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก.