You are here

โครงการทัศนศึกษาอาจารย์อาวุโสและศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ครั้งที่ 14

โครงการทัศนศึกษาอาจารย์อาวุโสและศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ครั้งที่ 14
 
โครงการทัศนศึกษาอาจารย์อาวุโสและศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ครั้งที่ 14
วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดนครปฐม
                       ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดี และ ศ.นพ.อร่าม โรจนสกุล นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทยน์รามาธิบดี พร้อมด้วยศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี และอาจารย์แพทย์รามาธิบดีอาวุโส คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  ได้ร่วมโครงการทัศนศึกษาอาจารย์อาวุโสและศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ครั้งที่14 โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความผูกพัน และสานสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า  อาจารย์แพทย์ และกับศิษย์ปัจจุบัน ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมกิจการที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะและพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2561 ณ สถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสำคัญในจังหวัดนครปฐม อาทิเช่น  การเข้าชมปัญญาฟาร์มจระเข้ อำเภอกำแพงแสน  การเข้าร่วมศึกษาธรรมชาติที่อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ซึ่งเป็นอุทยานธรรมชาติเกี่ยวกับสมุนไพร มีพื้นที่กว้างใหญ่ที่สุดในประเทศไทย  โดยมีอาจารย์แพทย์รามาธิบดีอาวุโส และศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ทั้งจากภายนอก และภายในคณะฯเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก.