You are here

โครงการทัศนศึกษาอาจารย์อาวุโสและศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ครั้งที่ 16

 
 
โครงการทัศนศึกษาอาจารย์อาวุโสและศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ครั้งที่ 16 
             ศ.นพ.อร่าม โรจนสกุล นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี พร้อมด้วยศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี และอาจารย์แพทย์รามาธิบดีอาวุโส ได้เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาอาจารย์อาวุโสและศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ครั้งที่ 16  ให้การต้อนรับโดย นพ.ไชยสิทธิ์  เทพชาตรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระยอง  พร้อมด้วยศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี และบุคลากรทรงคุณวุฒิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความผูกพัน และสานสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า  อาจารย์แพทย์ และกับศิษย์ปัจจุบัน ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมกิจการที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะและพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12  พฤษภาคม พ.ศ.2562 ณ สถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสำคัญในจังหวัดระยอง อาทิเช่น  กราบสักการะพระนอนตะแคงซ้าย (พระพุทธไสยาสน์) วัดป่าประดู่  กราบสักการะศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแห่งวัดลุ่มมหาชัยชุมพล  เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำระยองอควาเรี่ยม บ้านเพ จังหวัดระยอง   ซึ่งมีอาจารย์แพทย์รามาธิบดีอาวุโส และศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ทั้งจากภายนอกคณะฯ และภายในคณะฯเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก.