You are here

สมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีร่วมถวายพระพรแด่ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

 
 
   

สมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีร่วมถวายพระพรแด่ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 

                             รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงยุวดี  เลี่ยวไพรัตน์  ที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี และศาสตราจารย์นายแพทย์อร่าม  โรจนสกุล  นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ได้นำคณาจารย์ คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี และเจ้าหน้าที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี นำแจกันดอกไม้ไปถวายหน้าพระรูปเพื่อร่วมถวายพระพรแด่ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  พร้อมลงนามถวายพระพรตั้งจิตอธิษฐานให้ทรง มีพระวรกายแข็งแรง หายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว  เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ของศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทที่ได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการเพื่อประโยชน์อันมหาศาลของประเทศชาติ และของประชาชนชาวไทย ตลอดระยะเวลาอันยาวนาน และเกิดเป็นความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับพสกนิกรชาวไทยอย่างแน่นแฟ้น เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  ระหว่างเวลา ๑๔.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.  ณ บริเวณห้องโถง ชั้น ๑  ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี