You are here

โครงการทัศนศึกษาอาจารย์อาวุโสและศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ครั้งที่ 17

 
  โครงการทัศนศึกษาอาจารย์อาวุโสและศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ครั้งที่ 17   
                         ศ.นพ.อร่าม โรจนสกุล นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี พร้อมด้วยศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี และอาจารย์แพทย์รามาธิบดีอาวุโส ได้เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาอาจารย์อาวุโสและศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ครั้งที่ 17  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความผูกพัน และสานสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า  อาจารย์แพทย์ และกับศิษย์ปัจจุบัน ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมกิจการที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะและพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ณ สถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสำคัญในจังหวัดราชบุรี อาทิเช่น  ชมการแสดงศิลปะการเชิดหนังใหญ่ วัดขนอน อ.โพธาราม ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ ที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัย ร.5 ถือเป็นวัดที่สำคัญของประเทศไทย ถือเป็นมหรสพเก่าแก่ของไทยที่ได้รับการอนุรักษ์  ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมการแสดงหนังใหญ่ จนได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโก (UNESCO)  และต่อด้วยการเยี่ยมชมโรงโอ่งรัตนโกสินทร์  ซึ่งเป็นโรงโอ่งแรกและโรงเดียวที่เปิดโรงงานให้นักท่องเที่ยว นักเรียน นักศึกษา ผู้ที่สนใจได้เข้าชมทุกขั้นตอนการทำโอ่งมังกรและการทำเครื่องปั้นดินเผาตั้งแต่การปั้น ติดลาย เคลือบ และเตาเผา อันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดราชบุรี    ซึ่งมีอาจารย์แพทย์รามาธิบดีอาวุโส และศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ทั้งจากภายนอกคณะฯ และภายในคณะฯเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก