You are here

มุทิตาจิตอาจารย์ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงภัทรพร อิศรางกูร ณ อยุธยา เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัล

 มุทิตาจิตแด่ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงภัทรพร อิศรางกูร ณ อยุธยา เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัล
 
                  ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงสยมพร ศิรินาวิน  ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน  และศาสตราจารย์นายแพทย์อร่าม โรจนสกุล นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี พร้อมคณะกรรมการสมาคมฯ ได้มอบดอกไม้มุทิตาจิตแด่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงภัทรพร อิศรางกูร ณ อยุธยา เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัล Lifetime Achievement Award จากการประชุม The World Federation of Hemophilia (WFH)  ณ  glasgow scotland (พลเอกรองศาสตราจารย์นายแพทย์ไตรโรจน์  ครุธเวโช เลขาธิการมูลนิธิhemophilia  ประเทศไทย เป็นผู้แทนรับมอบ) เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561