You are here

โครงการทัศนศึกษาอาจารย์อาวุโสและศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ครั้งที่ 13

ขอเรียนเชิญศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี  อาจารย์แพทย์อาวุโสรามาธิบดี และกับศิษย์ปัจจุบัน เข้าร่วม