You are here

ประวัติและความเป็นมา

ประวัติการก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี

ก่อนเป็นสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี

          ราวกลางปี พ.ศ.๒๕๑๙ ได้มีศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีรุ่นต่าง ๆ พร้อมทั้งผู้แทนแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ฝึกหัดที่มิได้สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยความริเริ่มของนายแพทย์ชาญชัย ฉัตรศิริมงคล นายแพทย์ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์ และนายแพทย์สมพล พงศ์ไทย ได้ประชุมร่วมกันกับท่านคณบดี ศาสตราจารย์นายแพทย์อารี วัลยะเสวีและอดีตอนุสาสกคือ รองศาสตราจารย์นายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์ และรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงพงษ์จันทร์ หัตถีรัตน์ปรึกษาหารือถึงเรื่องการจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี และต่อมาเมื่อได้ขอความเห็นจากศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีทั้งหมดแล้ว ซึ่งส่วนใหญ่เห็นชอบกับการจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าฯ จึงได้ดำเนินการร่างวัตถุประสงค์และระเบียบข้อบังคับ โดยมีประธานชมรมแพทย์ฝึกหัดและแพทย์ประจำบ้านรามาธิบดีรุ่นต่างๆ เป็นผู้ดำเนินงานสืบเนื่องมา อันได้แก่ นายแพทย์พรเทพ เปรมโยธิน (พ.ศ. ๒๕๑๘-๒๕๑๙) นายแพทย์ชาญชัย ฉัตรศิริมงคล (พ.ศ. ๒๕๑๙-๒๕๒๐) นายแพทย์ปรีชา โตวรานนท์ (พ.ศ. ๒๕๒๐-๒๕๒๑) และนายแพทย์สุชาติ ไชยเมืองราช (พ.ศ. ๒๕๒๑-๒๕๒๒) จนเมื่อต้นปี พ.ศ. ๒๕๒๒ หลังจากที่การจัดร่างระเบียบข้อบังคับและการพิจารณาตราประจำสมาคมได้เสร็จสมบูรณ์จึงเริ่มดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าฯ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีศาสตราจารย์ดร.สมภพ โหตระกิตย์ และคุณเกษม นาชัยเวียง เป็นที่ปรึกษา ในขณะเดียวกันได้มีการประชุมผู้แทนศิษย์เก่าแต่ละรุ่นอีกครั้งหนึ่ง และได้เลือกตั้งกรรมการบริหารชั่วคราวดังมีรายนาม คือ

ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง
นายแพทย์ชัยเกียรติ ณ ป้อมเพชร นายกสมาคม
นายแพทย์ศุภชัย โชติบุตร อุปนายก
นายแพทย์สมพล พงศ์ไทย เลขาธิการ
แพทย์หญิงรวิพรรณ วิทูรพาณิชย์ เหรัญญิก
แพทย์หญิงพัชรินทร์ เภกะนันทน์ นายทะเบียน
นายแพทย์ธนิต สิงห์ ผู้ช่วยเหรัญญิก
นายแพทย์สมศักดิ์ ตั้งตระกูล กรรมการ
นายแพทย์วิเศษ สุพรรณชาติ กรรมการ
นายแพทย์สุพจน์ ตันชัชชะ กรรมการ
นายแพทย์ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์ กรรมการ
นายแพทย์ปรีชา โตวรานนท์ กรรมการ
นายแพทย์สิโรจน์ กาญจนปัญจพล กรรมการ
นายแพทย์สุทธิพงศ์  ลิมปิสวัสดิ์ กรรมการ
นายแพทย์สมศักดิ์ สุทัศน์วรวุฒิ กรรมการ
นายแพทย์โท เดชารักษ์ กรรมการ
นายแพทย์ธนา ตะรุโณทัย กรรมการ
นายแพทย์แสงชัย พันธุ์พิพัฒน์ กรรมการ

งานฉลองครบรอบ ๑๐ ปี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

          คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้จัดงานฉลองครบรอบ ๑๐ ปี ณ สวนอัมพร ระหว่างวันที่ ๘-๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๒๒ กรรมการบริหารชั่วคราวของสมาคมศิษย์เก่าฯ ได้ร่วมหาทุนทรัพย์สมทบมูลนิธิรามาธิบดี โดยการรับบริจาคสิ่งของและเงินสดจากอาจารย์และศิษย์เก่า และได้นำสิ่งของที่ได้รับบริจาคไปจำหน่ายในบริเวณงานได้เงินมาจำนวนทั้งสิ้น ๒๓,๔๓๘ บาท ซึ่งได้มอบให้กับมูลนิธิรามาธิบดีทั้งหมดและมิได้หักค่าใช้จ่ายแต่ประการใดในนามของสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี โดยสมทบทุนสนองคุณอาจารย์ใหญ่ซึ่งศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีได้รวบรวมทุนทรัพย์จัดตั้งขึ้นไว้เมื่อ พ.ศ.๒๕๑๔ เพื่อเก็บดอกผลช่วยเหลือผู้ป่วยอนาถา

วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๒๒ : จ.๑๖๖๐-ต.๒๒๙/๒๕๒๒

          การจดทะเบียนสมาคมศิษย์เก่าฯ ก็ได้สำเร็จเรียบร้อยตามพระราชบัญญัติสมาคมฯ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๒๒ มีลำดับเลขที่จ.๑๖๖๐ และเลขอนุญาตที่ต.๒๒๙/๒๕๒๒ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากท่านคณบดีคือ ศาสตราจารย์นายแพทย์รจิต บุรี อนุญาตให้ใช้หน่วยศึกษาศาสตร์ ชั้น ๒ ตรงข้ามห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นสำนักงานชั่วคราว รวมทั้งได้กรุณาบริจาคทุนทรัพย์ประเดิมและชักชวนคณาจารย์ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมบริจาคทุนทรัพย์สมทบเป็นทุนแรกเริ่มของสมาคมด้วย นับได้ว่าท่านศาสตราจารย์รจิต บุรี เป็นผู้มีคุณูปการใหญ่หลวงต่อสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี และในโอกาสท่านเกษียณอายุราชการสมาคมจึงได้ขออนุญาตท่านจัดปาฐกถา รจิต บุรี เพื่อเป็นเกียรติยศต่อสมาคมและเป็นสุทัศนียานุสรณ์ถึงท่านตลอดกาล

วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๒๒-เปิดทำการสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี

          วันเสาร์ที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๒๒ พณฯรองนายกรัฐมนตรี และนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดลศาสตราจารย์ดร.สมภพ  โหตระกิตย์ ได้กรุณาประกอบพิธีเปิดสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี เมื่อเวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุมจงจินต์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลศาสตราจารย์นายแพทย์ณัฐ ภมรประวัติ คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ศาสตราจารย์นายแพทย์รจิต บุรี อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ศาสตราจารย์นายแพทย์อารี วัลยะเสวี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ไพโรจน์  เปรมปรีดิ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ศาสตราจารย์นายแพทย์ทวี บุญโชติและคณาจารย์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และผู้มีเกียรติอื่น ๆ ร่วมงานอย่างคับคั่ง

ประชุมวิชาการ ๓ แบบ ๓ ความหมาย

          ในวันเดียวกันสมาคมศิษย์เก่ าได้จัดให้มีการประชุมวิชาการเป็นครั้งแรกของสมาคมร่วมกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยแบ่งลักษณะการประชุมเป็น ๓ ประเภทคือ การอภิปรายหมู่ ๒ เรื่องได้แก่
“ศิษย์แพทย์รามาธิบดี: ดีขนาดไหนเชียว” โดยมีผู้อภิปรายคือนายแพทย์อุทัย เจนพาณิชย์ (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจำจังหวัดสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี) แพทย์หญิงสุรางค์  เมฆดี (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง) นายแพทย์ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์ (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจังหวัดศรีสะเกษ) และนายแพทย์สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่) โดยมีนายแพทย์ชาญชัย ฉัตรศิริมงคลเป็นผู้ดำเนินการอภิปราย และเรื่อง “รามาธิบดีจะไปทางไหนกัน” โดยมีผู้อภิปรายคือศาสตราจารย์นายแพทย์ณัฐ ภมรประวัติ ศาสตราจารย์นายแพทย์อารี วัลยะเสวี ศาสตราจารย์นายแพทย์รจิต บุรี ศาสตราจารย์นายแพทย์วิทูร โอสถานนท์ โดยมีนายแพทย์สุรเกียรติ อาชานานุภาพ เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย และการประชุมวิชาการของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อฟื้นฟูและส่งเสริมวิชาการอีก ๒ ห้อง ห้องละ ๓ เรื่อง

          หลังจากนี้ สมาคมฯ ได้ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดประชุมวิชาการประจำปีต่อเนื่องมาอีกหลายปี และได้เสนอคณะฯ เพื่อจัดปาฐกถาอารี วัลยะเสวี เป็นอนุสรณ์ถึงท่านคณบดีท่านแรก คือ ศาสตราจารย์นายแพทย์อารี วัลยะเสวี สืบเนื่องมาจนบัดนี้โดยเชิญปราชญ์ด้านต่าง ๆ ของประเทศเป็นองค์ปาฐกแสดงปาฐกถาเปิดประชุมวิชาการประจำปี และในภายหลังคณะฯ จึงได้ดำเนินการจัดประชุมวิชาการประจำปีเอง

รามาสังสรรค์ : วันคืนสู่เหย้า

          ในตอนกลางคืนได้จัดให้มีงานพบปะสังสันทน์ระหว่างคณาจารย์  ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ณ ลานจอดรถต้นหูกวาง ซึ่งมีผู้ร่วมงานทั้งสิ้นประมาณ  ๖๐๐ คนเศษ นับเป็นการเริ่มต้นงานรามาสังสรรค์วันคืนสู่เหย้าสืบมาจนปัจจุบัน ในวาระเดียวกันนี้สมาคมศิษย์เก่าฯ ในฐานะตัวแทนของศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีทุกคน ได้จัดให้มีงานแสดงมุทิตาจิตต่อศาสตราจารย์นายแพทย์เปรม บุรี ในวาระเกษียณอายุราชการด้วย ซึ่งก็เป็นต้นแบบของงานแสดงมุทิตาจิตต่ออาจารย์ที่เกษียณอายุราชการมาจนปัจจุบันเช่นกัน

          หลังจากนี้การจัดงานสังสันทน์ศิษย์เก่าก็ได้ดำเนินมาทุกปี แต่ได้เปลี่ยนรูปแบบ ชื่องาน เวลา และสถานที่ โดยให้ศิษย์แต่ละรุ่นที่สำเร็จการศึกษาครบ ๒๐ ปีเรียงกันเป็นเจ้าภาพหลักในแต่ละปี และศิษย์เก่ารุ่นที่มีเลขตัวหลังเหมือนกันเป็นเจ้าภาพร่วมเปลี่ยนชื่องานเป็น "งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี" เปลี่ยนสถานที่ไปโรงแรมเพื่อความสะดวกในการจัดงาน และเปลี่ยนจากช่วงงานจัดประชุมวิชาการของคณะฯ ไปตามแต่สะดวก

๓๐ ปี สมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี

          ตลอดเวลาการดำเนินงานมากว่า ๓๐ ปี ได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ หลายวาระ เพื่อการประสานงานและดำเนินกิจกรรมต่างๆ กับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและหน่วยงานต่างๆ ในฐานะตัวแทนของศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีทุกคน ตลอดจนการบริการศิษย์เก่าในการประสานงานต่างๆ อาทิการบริการศิษย์เก่าและญาติสายตรงโดยจัดเจ้าหน้าที่ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ศิษย์เก่าและญาติสายตรงที่มารับการรักษาพยาบาลที่รามาธิบดีการบริการวิชาการ 

          ปาฐกถา รจิต บุรี ได้คัดเลือกศิษย์เก่าที่มีความโดดเด่นในการทำงานด้านต่าง ๆ เป็นองค์ปาฐกประจำแต่ละปี อันเป็นที่มาของการคัดเลือกศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีดีเด่นประจำปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๒ จนถึงปัจจุบัน และมีศิษย์เก่าได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีดีเด่นแล้วทั้งสิ้น ๑๒ คน

          การจัดสัมมนาระหว่างคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีร่วมกับสมาคมแพทย์ไทยในสหรัฐอเมริกา (Thailand Physician Association of America; TPAA) ในหัวข้อเรื่อง “How to improve ‘Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital’ Ranking”

          การจัดงานมุทิตาจิตอาจารย์แพทย์ที่เกษียณอายุราชการ สมาคมศิษย์เก่าฯ ได้มีการจัดงานมุทิตาจิตอาจารย์แพทย์ที่เกษียณอายุราชการ สืบต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันและครอบคลุมมาถึงศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีที่อายุครบ ๖๐ ปีโดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๐ จากศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีรุ่นที่ ๑ เป็นต้นมา

          การจัดงานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีเป็นประจำทุกปี โดยให้รุ่นที่จบการศึกษาครบ ๒๐ ปี เป็นเจ้าภาพหลัก และรุ่นที่มีเลขลงท้ายเหมือนกันเป็นเจ้าภาพร่วม เช่นรุ่น ๒๐ เป็นเจ้าภาพหลัก รุ่น ๑๐ รุ่น ๓๐ และรุ่น ๔๐ เป็นเจ้าภาพร่วม เพื่อให้ศิษย์เก่าได้มีโอกาสกลับมาสังสรรค์ พบปะกับอาจารย์ เพื่อน รุ่นพี่ รุ่นน้อง และนักศึกษาปัจจุบัน

          การให้ทุนการศึกษาศิษย์เก่าหลายท่านได้บริจาคเงินผ่านสมาคมฯ ตั้งเป็นทุนในมูลนิธิรามาธิบดี สนับสนุนทุนทรัพย์แก่นักศึกษาแพทย์ที่ขาดแคลนโครงการ “ศิษย์เก่าแพทย์ร่วมใจพัฒนารามาธิบดี” ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้เริ่มโครงการนี้โดยศิษย์เก่าได้บริจาคทุนทรัพย์ผ่านมายังสมาคมศิษย์เก่า เพื่อนำไปใช้ในกิจการ หรืองานที่เป็นประโยชน์แก่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี อาทิการสมทบทุนก่อสร้างอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ การจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาแพทย์ที่กำลังศึกษาในชั้นปีต่างๆ หรืองานที่เป็นประโยชน์แก่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ต่อไป

          นอกจากนี้ทางสมาคมศิษย์เก่าฯ ยังได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษาแพทย์ อาทิ งานปฐมนิเทศและพิธีมอบเสื้อกาวน์รับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๓ สู่ชั้นคลินิก งานปัจฉิมนิเทศและพิธีอำลาอาจารย์ของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๖ งานอวยพรบัณฑิตแพทย์รามาธิบดี กิจกรรม Rama Just A Music กิจกรรม Rhythm of Activity รามาการละคร กิจกรรมค่ายรามาปณิธาน เป็นต้น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการศึกษา การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อการเป็นแพทย์ที่สมบูรณ์ ตลอดระยะเวลา ๓๐ ปี ของการก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี