You are here

รายนามคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี วาระปี 2562-2565 (ชุดปัจจุบัน)

คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ฺรามาธิบดี วาระปี 2562-2565 
มีรายนามดังนี้
 
 
นพ.สุวิทย์ วิบุลย์ผลประเสริฐ
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงยุวดี   เลี่ยวไพรัตน์    ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 3
ตำแหน่ง : นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี  
 
 
นพ.สุวิทย์ วิบุลย์ผลประเสริฐ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ปกรณ์   เจียระคงมั่น    ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 23
ตำแหน่ง : อุปนายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี  
 
 
นพ.สุวิทย์ วิบุลย์ผลประเสริฐ
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริไชย   หษ์สงวนศรี   ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 19
ตำแหน่ง : อุปนายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี  
 
 
นพ.สุวิทย์ วิบุลย์ผลประเสริฐ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสยมพร   ศิรินาวิน    ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 3
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี  
 
 
นพ.สุวิทย์ วิบุลย์ผลประเสริฐ
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเฉลิมศรี   ตปนียโอฬาร    ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 4
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี  
 
 
นพ.สุวิทย์ วิบุลย์ผลประเสริฐ
แพทย์หญิงจามรี   เชื้อเพชระโสภณ    ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 9
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี  
 
 
นพ.สุวิทย์ วิบุลย์ผลประเสริฐ
ศาสตราจารย์ นายแพทย์พรชัย   สิมะโรจน์    ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 11
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี  
 
 
นพ.สุวิทย์ วิบุลย์ผลประเสริฐ
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกาญจนา   ตั้งนราชัชชกิจ    ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 18
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี  
 
 
นพ.สุวิทย์ วิบุลย์ผลประเสริฐ
นายแพทย์วสุ   กำชัยเสถียร   ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 23
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี  
 
 
นพ.สุวิทย์ วิบุลย์ผลประเสริฐ
แพทย์หญิงวรินทร   อัศวนิก    ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 24
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี  
 
 
นพ.สุวิทย์ วิบุลย์ผลประเสริฐ
แพทย์หญิงสุธาทิพย์   เอมเปรมศิลป์   ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 25 
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี  
 
 
นพ.สุวิทย์ วิบุลย์ผลประเสริฐ
แพทย์หญิงปราณิศา   เหลืองรัศมีรุ่ง    ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 26  
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี  
 
 
นพ.สุวิทย์ วิบุลย์ผลประเสริฐ
แพทย์หญิงวิชชนา   จำรูญรัตน์    ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 30  
ตำแหน่ง :  เหรัญญิกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี  
 
 
นพ.สุวิทย์ วิบุลย์ผลประเสริฐ
แพทย์หญิงจิราภรณ์   อรุณากูร    ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 30  
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี  
 
 
นพ.สุวิทย์ วิบุลย์ผลประเสริฐ
ดร. นายแพทย์ดลนิภัทร   เดชสุพงษ์   ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 31 
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี  
 
 
นพ.สุวิทย์ วิบุลย์ผลประเสริฐ
ดร. นายแพทย์นวนรรน   ธีระอัมพรพันธุ์   ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 33  
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี