You are here

ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ดีเด่น ประจำปี 2546

ศ.นพ.ธีระ  ศิริสันธนะ ra3
ศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระ  ศิริสันธนะ  ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 3
ตำแหน่งขณะได้รับรางวัล : ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่
รางวัล : ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2546