You are here

งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี 2562
งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ประจำปี 2562   วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม  2562  ณ ห้องประชุม 810AB...
โครงการทัศนศึกษาอาจารย์อาวุโสและศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ครั้งที่ 16
โครงการทัศนศึกษาอาจารย์อาวุโสและศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ครั้งที่ 16      วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562 ...
ร่วมถวายพระพรแด่ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
สมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีร่วมถวายพระพรแด่ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬ...
โครงการทัศนศึกษาอาจารย์อาวุโสและศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ครั้งที่ 15
โครงการทัศนศึกษาอาจารย์อาวุโสและศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ครั้งที่ 15      วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562  ณ...
งาน MU blue night คืนสู่เหย้าเราชาวมหิดล ครั้งที่ 6  ประจำปี 2562
งาน MU Blue Night คืนสู่เหย้า เรามหิดล ครั้งที่ 6  ประจำปี 2562 วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562 ณ ลานหน้าหอประชุมมหิดลสิทธาคา...
งานสังสันทน์ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 1,2,3
งานสังสันทน์ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 1,2,3   วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2562  ณ ห้องประชุมอ...
งานมุทิตาจิตในโอกาสอายุครบ 60 ปี ของศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีรุ่นที่ 12
งานมุทิตาจิตในโอกาสอายุครบ 60 ปี ของศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีรุ่นที่ 12 วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562  ณ ห้องประชุมอรร...
โครงการทัศนศึกษาอาจารย์อาวุโสและศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ครั้งที่ 14
โครงการทัศนศึกษาอาจารย์อาวุโสและศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ครั้งที่ 14 วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดนครปฐม ...
งานปาฐกถา รจิต บุรี ครั้งที่ 29  ประจำปี 2561
งานปาฐกถา รจิต บุรี ครั้งที่ 29  ประจำปี 2561  วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561
งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี 2561
งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ประจำปี2561 คืนสู่เหย้า บ้านของเรา "รามาธิบดี" วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.256...
โครงการทัศนศึกษาอาจารย์อาวุโสและศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ครั้งที่ 13
โครงการทัศนศึกษาอาจารย์อาวุโสและศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ครั้งที่ 13 วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2561 ณ จังหวัดเพชรบุรี 
มุทิตาจิตแด่ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงภัทรพร อิศรางกูร ณ อยุธยา เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัล
มุทิตาจิตแด่ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงภัทรพร อิศรางกูร ณ อยุธยา เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัล  เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มิ...

Pages